top of page

Vedtægter for DEOO

 


§ 1. FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, forkortet DEOO.
 
§ 2. FORMÅL OG OPGAVER

DEOO har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til beslutningstagere, myndigheder og andre organisationer samt at fremme samarbejdet medlemmerne imellem. Endvidere har DEOO til formål at gøre opmærksom på, hvilken samfundsmæssig rolle kunst og kultur spiller.

 

Stk. 2. DEOO kan repræsentere medlemmerne ved forhandlinger og ved repræsentationer i forhold til diverse landsdækkende kulturelle og musikfremmende organisationer som fx medieorganisationer, Koda m.v., med hensyn til spørgsmål af generel art vedrørende udsendelser, broadcasts, kunstnerrettigheder og lignende.

 

Stk. 3. DEOO kan repræsentere medlemmerne eller grupper af medlemmer ved forhandlinger om spørgsmål af generel karakter med ministerier, Kommunernes Landsforening, faglige organisationer, interesseorganisationer og andre. 

 

Stk. 4. DEOO yder assistance til medlemmerne i forhold af generel og/eller principiel karakter i såvel eksterne som interne forhold.

 

Stk. 5. Når det findes hensigtsmæssigt til fremme af de ovennævnte formål, kan DEOO med bestyrelsens samtykke etablere eller tilslutte sig organisatoriske fællesskaber.
 
§ 3. HJEMSTED
Sekretariatsadressen
 
§ 4. MEDLEMMER

Som medlemsorganisationer optages:

Institutioner og foreninger i det professionelle musikliv, som modtager flerårigt offentligt tilskud fra stat og/eller kommune. Det kan være i form af driftsaftaler eller gentagne projekttilskud, som sikrer en kontinuitet i institutionens arbejde.

Institutioner og foreninger fra det professionelle musikliv eller med interesse i foreningens arbejde kan ligeledes optages som medlem

 

Enkeltmedlemmer kan have store udsving i fondsbevillinger og kan anmode DEOOs bestyrelse om særlig opgørelse af beregningsgrundlaget.

 

Stk 2:

Kontingentet fastsættes som en promilleberegning efter størrelsen af medlemmets samlede omsætning i henhold til medlemmets seneste godkendte årsregnskab.

 

Kontingent fastsættes årligt ved foreningens generalforsamling.

 

Stk. 3. Optagelse sker efter ansøgning, og beslutning om medlemskab træffes af bestyrelsen.

 

Stk. 4. Udmeldelse af foreningen meddeles skriftligt til sekretariatet senest ved den ordinære generalforsamling og træder i kraft ved udløb af samme kalenderår som udmeldelsen blev meddelt.
 
§ 5. INTEGRITET
DEOO kan ikke tjene til at anfægte de enkelte medlemsorganisationers suverænitet eller integritet.
 
§ 6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er DEOOs højeste myndighed.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. halvår.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne

 

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der møder op på generalforsamlingen, og som er noteret som medlem, og har betalt kontingent, såfremt der er fastsat et kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes forelagt, skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 6. Dagsorden og kopi af indkomne forslag sendes til medlemmerne med e-mail, eller gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 2 uger for generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 7. Dagsorden for generalforsamlingen

1.    Valg af mødeleder

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning (til vedtagelse)

4.    Aflæggelse af regnskab (til orientering)

5.    Budget for indeværende kalenderår (til vedtagelse)

6.    Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (til vedtagelse)

7.    Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (til vedtagelse)

8.    Valg til bestyrelse (til vedtagelse)

9.    Valg af revisor (til vedtagelse)

10.  Eventuelt

 

Stk. 8. Alle beslutninger føres til referat.

 

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Valg til bestyrelsen er hemmelig. Et medlem kan desuden kræve skriftlig afstemning ved øvrige valg. Ved skriftlige afstemninger følges foreningens valgregler fastsat af bestyrelsen.

 

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 50% af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
 
§7 BESTYRELSE

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der kan kun sidde én repræsentant i bestyrelsen fra hver medlemsorganisation. Genvalg kan finde sted. Kandidater skal meddele deres opstilling seneste én uge før generalforsamlingen.

Stk. 2. Valgperioden er 2 år.

Stk. 3. 2 medlemmer vælges i lige år.

Stk. 4. 3 medlemmer vælges i ulige år.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger derudover to suppleanter for ét år ad gangen, der indtræder i bestyrelsen såfremt et valgt bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden.

Stk. 6. Bestyrelsen kan indsupplere op til 2 eksterne personlige medlemmer for ét år ad gangen. Indsupplerede medlemmer har stemmeret på lige fod med valgte medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer – Formandsposten kan være lønnet.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8 LEDELSE

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktør. Direktøren forestår foreningens daglige ledelse.
 

Stk. 2. Direktørens kompetence og ansvar i forhold til foreningens fastlægges nærmere i en af bestyrelsen godkendt funktionsbeskrivelse.
 

Stk. 3. Direktøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne funktionsbeskrivelse, direktionsinstruks og budget det faglige samt ledelsesmæssige ansvar for foreningens samlede virksomhed.
 

Stk. 4. Direktøren skal handle inden for de budgetmæssige rammer, der er godkendt af bestyrelsen.

§9 TEGNINGSREGEL
Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, af formanden og næstformanden i forening, eller ved en af disses forfald af formanden, næstformanden eller direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§10 REGNSKABSÅRET
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
 
§11 REGNSKAB
Revisorpåtegnet regnskab skal udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
§12 HÆFTELSE

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue

 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og enkeltmedlemmer af foreningen hæfter ikke for gæld eller underskud opstået i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 
§13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringsforslag skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 

Stk. 3. De til enhver tid gældende vedtægter for foreningen skal gøre tilgængelige for medlemmerne ved publikation på hjemmesiden eller lignende og ved udsendelse på anmodning. Ligeledes skal vedtægter udleveres ved generalforsamlingen.
 
§14 FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning af DEOO kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

 

Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

 

Stk. 3. Evt. formue skal ved opløsningen anvendes til en anden kulturel forening, der kan godkendes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på DEOOs generalforsamling 19. juni 2024.

 

bottom of page