top of page

Midlertidige støtte og kompensationsordninger som følge af COVID-19

Af Erik Plinius, ENVISOR (opdateret 19.03.2020 kl. 16)
Regering og Folketing ønsker at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at holde hånden under dansk økonomi, blandt andet ved at hjælpe virksomheder og selvstændige gennem den udfordrende periode.

Der er derfor igangsat flere initiativer, der på forskellige vis skal hjælpe virksomhederne. Der gælder i første række følgende:

 • For at lette likviditeten bliver betalingsfristerne for skat og moms forlænget (vedtaget)

 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og mindre virksomheder

 • Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

 • Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

 • Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige (vedtaget)

 • Garantiordning for nye lån (vedtaget)

For at lette likviditeten bliver betalingsfristerne for skat og moms forlænget

Virksomheders betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder til august, september og oktober. Lønnen skal beregnes og indberettes som normalt.

Selvstændiges og freelanceres B-skat betaling for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.

Udover at få udsat betaling B-skat opfordres selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere til at tjekke deres forskudsopgørelse og eventuelt reducere i indtægten.

Moms

Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage.

For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020.

For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så 2. halvårs indberetningsog betalingsfrist bliver først 1. marts 2021.

Skattekontoen

Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen. Den nuværende grænse er kr. 200.000 og der beregnes ikke rente af indeståendet, heller ikke negativ.

Kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsvirksomheder

Det er et krav for at blive kompenseret, at virksomheden højst har 10 fuldtidsansatte og oplevet mere end 30 % omsætningsnedgang under coronakrisen. Det er samtidig en betingelse, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet. Dog højst 23.000 kr. om måneden pr. ejer cpr-nummer. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni.

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Nystartede virksomheder skal på anden vis godtgøre indtægtstabet. Der arbejdes på at fastlægge den konkrete administrative model.

Det vides endnu ikke, hvornår ordningen er klar til ansøgninger og hvor hurtigt kompensationen udbetales. Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 % i kompensationsperioden, skal kompensationen tilbagebetales med renter. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Freelancere

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er desuden et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Der vil i øvrigt gælde samme regler omkring ansøgning, dokumentation og eventuel tilbagebetaling.

Midlertidig kompensation for faste udgifter

Ordningen målrettes virksomheder med et fald i omsætningen grundet coronakrisen. Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing).

Der kan kun ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mere end 25.000 kr. i perioden og maksimalt 60 millioner kr.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

 • Erhvervsdrivende, som er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til

 • 100 pct. af de faste udgifter.

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Kompensationen dækker i op til tre måneder fra 9. marts og udbetales hurtigst muligt.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal

virksomhedsguiden.dk. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet.

Erhvervsstyrelsen vil herefter behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Dernæst udbetaler

Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Den endelige administrative model er ikke fastlagt, men administrationen tænkes primært at være baseret på revisorpåtegning af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis en ansøgning udløser kompensation.

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

En virksomhed kan ikke få dækket samme udgift under begge kompensationsordninger, men kan dog godt gøre brug af begge ordninger.

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig

lønkompensationsordning i perioden 9. marts til 9. juni for fyringstruede medarbejdere. Der tages derfor forbehold for, at der kan ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen.

Der ydes midlertidig lønkompensation til større virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende lønkompensationsordningen, hvis de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 får firmaer en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til medarbejdere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19.

Selvstændigt erhvervsdrivende får også en udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion på virk.dk.

Selvstændige skal anmelde deres fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til bopælskommune.

Garantiordning for nye lån

Der etableret en garantiordning, som giver store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19.

Der arbejdes desuden på at etablere en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på over 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

De konkrete regler for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Der er desuden en mulighed for, at kriterier ændres.

Ordningen administreres af Vækstfonden.

(opdateres)

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page